Algemene voorwaarden

Algemeen

Artikel 1 – Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door de medecontractant, hierna “klant” genoemd, afgesloten met de BV ’t Oud Gasthuys (hierna “verkoper” genoemd). Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Art. 2 – Bij  de vermelding van “’t Oud Gasthuys” wordt met betrekking tot deze overeenkomst vereenzelvigd met de BV ’t Oud Gasthuys.  Onderhavige algemene voorwaarden zijn bijgevolg eveneens van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een klant afgesloten met “Improvisio”.

Reservaties en bestellingen

Art. 3 – Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch bevestigen van de offerte, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

Art. 4 – De offerte blijft geldig tot de vervaldag vermeld op de offerte. Eens de offerte is aanvaard en bevestigd is zij definitief geworden en bindt zij partijen. Na het aanvaarden van de offerte wordt een voorschotfactuur betaalbaar. Met betaling wordt de bestelling ook defintief voor ’t Oud Gasthuys

Art. 6 – Indien een overeenkomst wordt gesloten met “’t Oud Gasthuys”, heeft de klant de verplichting om ten laatste 5 kalenderdagen voor de datum van levering het juiste aantal personen en de menukeuze door te geven. Indien aan deze verplichting niet wordt voldaan, behoudt verkoper zich het recht toe om de overeenkomst op te zeggen zonder de verplichting enige vergoeding hiervoor te betalen. 

Aanvaarding en verhaal

Art. 7.1 – In de gevallen waarin het Wetboek Economisch recht, boek VI  geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de 3 kalenderdagen na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de verkoper.

Art. 7.2 – Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant de verkoper op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval. 

Klachten

Art. 8.1 – Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat klachten, andere dan deze vermeld in vorig artikel, slechts in aanmerking kunnen genomen worden voor zover zij onmiddellijk bij de levering worden ingediend of binnen de 3 kalenderdagen na verzendingsdatum van de factuur bij aangetekend schrijven worden gericht aan verkoper.

Art. 8.2 – Het indienen van een klacht, zoals bedoeld in dit artikel, ontheft de klant niet van zijn betalingsplicht.

Prijzen en betaling

Art. 9.1 – Alle bestellingen zijn onmiddellijk betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BV ’t Oud Gasthuys op het moment van het sluiten van een overeenkomst of via overschrijving.

Art. 9.2 – De klant dient uiterlijk 15 kalenderdagen na de factuurdatum te betalen. 

Art. 10 – Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag en een verwijlintrest van 12,5 % per jaar vanaf de factuurdatum. Conform de Wet op de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, artikel 6, zal er van rechtswege een administratieve kost van 50 € verschuldigd zijn bij het versturen van een ingebrekestelling bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag. 

Opzegging, annulatie, verbreking

Art. 11a – Bij opzegging van de bestelling door de klant of bij overmacht, is de klant aan verkoper een forfaitaire en conventionele vergoeding verschuldigd die als volgt bepaald wordt :

A) 30% bij annulering meer dan 10 kalenderdagen voor de leveringsdatum;

B) 50% bij annulering tussen de 10de en 2de kalenderdag voor de leveringsdatum;

C) 100 % bij annulering 1 kalenderdag voor de leveringsdatum (of later)

Art. 11b – Bij gebrek aan een bestelling door de klant bij een no-show, is de klant aan verkoper een forfaitaire en conventionele vergoeding verschuldigd van 15 Euro per no-show. 

Art. 12 – Indien de verkoper zelf de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door toedoen van de verkoper wordt verbroken, wordt de klant hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Er is in dit geval echter geen forfaitaire of conventionele vergoeding verschuldigd.

Bevoegdheid

Art. 13 – Ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de gesloten verkoopsovereenkomsten en de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de klant en de verkoper als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard.

Art. 14 – Ieder geschil tussen de klant en de aanbieder wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Binding

Art. 15 – Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.